AVÍS LEGAL

I- OBJECTE
Aquest lloc web proporciona informació sobre els serveis i activitats de:
studioisadora.com
Titular ” Berta Vallribera ”
Telèfon ” 932119722 ”

II – PROPIETAT INTEL · LECTUAL
Els continguts d’aquesta web, incloent , entre d’altres , imatges , logotips , gràfics , animacions , textos o aplicacions informàtiques , qualssevol que sigui el seu format , llenguatge de programació i forma de representació , així com el nom de domini www.compraunaweb.com són propietat del Titular , o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris , o té el consentiment d’aquests per a la publicació , estant protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel · lectual i , si escau , industrial , així com per la normativa reguladora dels noms de domini .

Es permet l’ús d’hipervincles a aquesta web i la utilització o reproducció , total o parcial , sense ànim de lucre , dels seus continguts sempre que es faci constar la font i s’inclogui un hipervincle a aquesta web, i en els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel · lectual (Reial Decret Legislatiu 1/1996 , de 12 d’abril ) . Queda prohibit l’ús de marcs ( frames ) o qualssevol altres mecanismes destinats a ocultar l’origen o font dels continguts , qualsevol ús , transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials , promocionals o contràries a la llei , moral o ordre públic , que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims , que constitueixin competència deslleial o , en general, en contra del que disposa en aquestes Condicions d’Ús

III – PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Al navegar per aquestes pàgines , de forma automàtica vostè facilita al servidor de la web informació relativa a la seva adreça IP ( identificador únic per a la transmissió de paquets entre ordinadors connectats a Internet ) , data i hora d’accés , l’hipervincle que li ha reenviat a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat . Sense perjudici que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (en endavant, APD ) considera la IP com a dada de caràcter personal , el Titular no pot obtenir per si sol, ni té intenció de fer-ho a menys que se li causi algun perjudici , informació sobre el titular de la connexió a Internet a la qual correspon . Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització d’estadístiques d’accés i visites a la web , i en cap cas seran comunicats o cedits a tercers .

Aquest lloc web no utilitza cookies ni qualsevol altre dispositiu anàleg que permeti l’obtenció de dades personals sense el seu consentiment .

En cas que vostè estableixi algun tipus de comunicació amb el Titular , ja sigui per telèfon , fax , correu ordinari o electrònic , les seves dades seran guardades i incloses en un fitxer propietat del Titular , amb la finalitat de respondre a la seva consulta , suggeriment o queixa , informar o prestar el servei sol · licitat . Fora dels casos legalment establerts, les seves dades no seran comunicades ni cedides a tercers sense el seu consentiment exprés . Aquest fitxer es troba convenientment inscrit en el Registre General de l’APD i sobre ell s’apliquen les mesures tècniques , legals i organitzatives establertes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal per evitar qualsevol accés , alteració , pèrdua o tractament no autoritzats .

Té vostè dret a accedir a l’anomenat fitxer per consultar les seves dades , rectificar-les o cancel · lar , així com a oposar-se a tot tractament respecte dels mateixos , amb les excepcions i límits establerts en la legislació aplicable . En cas que desitgi exercir aquests drets , dirigeixi al Titular una sol · licitud signada , acompanyant fotocòpia del seu DNI o document equivalent . Al lloc web de l’APD té a la seva disposició models de formularis i més informació al respecte .

IV – LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
Els continguts d’aquest lloc web s’ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa pel que el Titular s’eximeix de qualsevol responsabilitat , directa o indirecta , que pogués derivar de l’ús o aplicació de la informació d’aquesta web fora dels seus propòsits .

Els enllaços ( hipervincles ) o continguts de tercers que apareixen en aquesta web es faciliten amb la finalitat d’ampliar la informació o indicar un altre punt de vista . La seva inclusió no implica l’acceptació d’aquests continguts , ni l’associació del Titular amb els responsables d’aquestes pàgines web , pel que rebutja tota responsabilitat en relació amb els mateixos , així com pels danys que puguin causar per qualsevol motiu en el seu sistema informàtic ( equip i aplicacions ) , documents o fitxers . El Titular només podrà ser responsable per aquests continguts conforme al que estableix la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic , en cas que , havent tingut coneixement efectiu de la seva il · licitud o que lesiona els béns o interessos d’un tercer , no suprimeixi o inutilitzi l’enllaç als mateixos .

El Titular no garanteix la fiabilitat , disponibilitat o continuïtat d’aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics , de seguretat , control o manteniment del servei , per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors , per atacs contra el sistema informàtic , ni per qualsevol altre motiu que es derivin de causes que escapin al seu control , pel que s’eximeix de qualsevol responsabilitat , directa o indirecta , pels mateixos .

El Titular no es fa responsable de les fallades , errors o danys , directes o indirectes , que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de la capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o de la presència d’un virus o qualsevol altra aplicació informàtica perjudicial en l’ordinador que sigui utilitzat per a la connexió als continguts de la web , de la qualitat de la seva connexió o accés a Internet , per un mal funcionament del navegador , o per l’ús d’aplicacions informàtiques les versions no actualitzades o no s’obtingui la corresponent llicència d’usuari.

V – MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS
El Titular es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web , de la configuració , disponibilitat i presentació d’aquesta, així com de les presents Condicions d’Ús

VI – LLEI APLICABLE I FÒRUM
Les qüestions relacionades amb l’ús d’aquesta web o els seus continguts es regiran i seran interpretades conforme a les presents Condicions d’Ús i la legislació espanyola , sotmetent-se les parts , excepte en els casos en què no estigui legalment permès, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Granada ( Espanya ) per a la resolució dels conflictes de la seva utilització d’aquesta web, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls .